Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 1. Prowadząc działalność gospodarczą pod firmą Stowarzyszenie Klub Sportowy WINNER dbamy o odpowiednie traktowanie Twoich danych osobowych. Naszym celem jest należyte informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). W niniejszej Polityce Prywatności informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o Twoich prawach z tym związanych. Niniejsza Polityka Prywatności spełnia również wymagania postawione w ramach ustawy z dnia 15 września 2017 r. prawo telekomunikacyjne, w związku z wykorzystywaniem plików cookies (ciasteczka). Jako właściciel serwisu internetowego https://winner.poznan.pl/ zobowiązani jesteśmy do informowania o ww. plikach, które serwis wykorzystuje.
 1. Dane osobowe

2.1. Kiedy niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie?

Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie, jak i przypadków, w których Twoje dane osobowe pozyskano z innych źródeł.

2.2. W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarzamy?

Zachowujemy przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których przetwarzamy dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie. Kierując się tym, by wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzoną stroną internetową. Jednocześnie wskazujemy, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na Twoje dane (pozytywny, jak i negatywny) oraz Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową W związku z korzystaniem ze strony internetowej przetwarzamy następujące dane przesyłane przez Twoją przeglądarkę na serwer: adres IP, data i godzina rozpoczęcia sesji,  informacje o strefie czasowej, informacje o stronie źródłowej, status dostępu/kod dostępu http, adres strony z której nastąpiło wejście, rodzaj przeglądarki, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Przetwarzanie ich odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wyjaśnienia dotyczące plików cookies można znaleźć w pkt 3 niniejszej Polityki Prywatności.
 1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach formularza zgłoszeniowego W zakładce „kontakt” znajdującej się na stronie internetowej znaleźć możesz formularz kontaktowy umożliwiający złożenie zapytania. Formularz zgłoszeniowy pobiera następujące dane: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, adres e-mail. Opcjonalnie w ramach treści pytania możesz udostępnić inne dane osobowe, których to udostępnienie następuje dobrowolnie i zgodnie z Twoja wolą. Ww. dane są niezbędne do udostępnienia, ponieważ poprzez ich podanie możliwe będzie udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez wprowadzenie danych w formularzu oraz ich wysłanie do nas tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ma charakter dobrowolny. Pełny zakres Twoich praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.5. Polityki Prywatności.
 1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Google Analytics Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies przechowywane na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania ze strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu u operatora strony internetowej. Adres IP przesłany przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi przez Google. Używamy tego narzędzia do analizowania i regularnego ulepszania korzystania z witryny. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki lub korzystając z odpowiedniej wtyczki do przeglądarki. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pełny zakres Twoich praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.5. Polityki Prywatności.
 1. Social Media Na stronie znaleźć możesz linki do portali społecznościowych, gdzie zamieszczone są informacje o nas i naszej działalności. Administratorem danych w ramach portalu społecznościowego jesteśmy zarówno my jako właściciel konta społecznościowego, jak i sam właściciel danego portalu społecznościowego.

2.3. Jak długo przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania.

Informujemy, że:

 1. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu osiągnięcia zamierzonego celu lub wycofania zgody;
 2. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe dla celów wykonania umowy lub podjęcia czynności przed wykonaniem umowy (realizacja usługi), przez okres realizacji usługi, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń i archiwizacji dokumentacji księgowej (5 lat), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 3. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 4. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

2.4. Kiedy i w jaki sposób udostępniane są dane osobowe podmiotom trzecim?

Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. W sytuacji w której przekazujemy dane osobowe, których jesteśmy administratorem innym podmiotom dla realizacji określonych czynności w swoim imieniu zawieramy z takim podmiotem szczególną umowę. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych (art. 28 RODO), dzięki temu mamy kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza.

2.5. Jakie prawa Ci przysługują i jaki jest sposób ich realizacji? [klauzula informacyjna]

Posiadasz określone prawa dotyczące Twoich danych osobowych, a my jako ich administrator odpowiadamy za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, możesz skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@winner.poznan.pl. Na otrzymaną od Ciebie wiadomość odpowiemy zaraz po zweryfikowaniu Twojej tożsamości.

 1. Dostęp do danych osobowych Masz prawo dostępu do Twoich danych, które przechowujemy jako administrator. Prawo to możesz wykonywać poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail.
 2. Zmiana danych osobowych ich sprostowanie, lub usunięcie Zmiany, w tym zaktualizowanie, sprostowanie lub usunięcie Twoich danych osobowych które przetwarzamy możesz dokonać poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail. Z prawa do usunięcia danych możesz skorzystać np. gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas albo gdy wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych.
 3. Wycofanie zgody W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, możesz w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Celem cofnięcia zgody, prosimy o przesłanie do nas wiadomości e-mail.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Masz prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację; – dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych informujemy, że przysługuje ono gdy: – kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość tych danych; – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, oraz sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; – nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; – wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych przez nas do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.
 5. Prawo do przenoszenia danych Masz prawo do przeniesienie dotyczących Ciebie danych oraz masz prawo przesłania tych danych za naszym pośrednictwem innemu administratorowi, jeżeli: Strona 4 z 7 – przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO; lub – przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy, w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO; oraz – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wykonując prawo do przenoszenia danych możesz żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać do nas wiadomość e-mail.
 6. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi W razie, gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu w jaki przetwarzane są dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie e-maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielone zostaną na nie odpowiedzi. Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. Pliki cookies (ciasteczka) Jak wskazano w pkt 2.2. A w ramach niniejszej strony internetowej wykorzystywane są pliki cookies. W związku z tym informujemy Cię o najistotniejszych elementach plików cookies, tak aby korzystanie z naszej strony internetowej było dla Ciebie przejrzyste i zrozumiałe.

3.1. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na Twoim urządzeniu elektronicznym przez strony internetowe, które odwiedzasz. W plikach cookies zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Pliki cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookies możemy odczytać tylko my oraz – ze względów technicznych – zaufani partnerzy z których usług korzystamy. Co najważniejsze pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na urządzenia elektroniczne.

3.2. W jakim celu używamy plików cookies?

Pliki cookies podstawowe – instalowane, jeśli wyrażono zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu elektronicznym. W ramach plików cookies podstawowych wyróżniamy techniczne i analityczne. Pliki cookies techniczne – są niezbędne, aby strona internetowa mogła prawidłowo działać. Pliki cookies wykorzystywane są aby:

– zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony internetowej – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzystasz,

– dostosowywać treść do Twoich wyborów mających techniczne znaczenie dla działania strony internetowej, np. wybranego języka,

– zapamiętać, czy wyrażano zgodę na wyświetlanie niektórych treści.

Pliki cookies analityczne– są niezbędne, aby rozliczać się z partnerami biznesowymi lub mierzyć efektywność działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonowanie strony internetowej. Można je wykorzystywać, aby:

– badać statystyki dotyczące ruchu na stronie internetowej oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania),

– wykrywać różnego rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (boty).

3.3. Jak długo korzysta się z plików cookies?

Pliki cookies sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to przede wszystkim pliki cookies techniczne.

Pliki cookies stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie.

3.4. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies? Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie plików cookies. Zanim jednak zdecydujesz się zmienić ustawienia, zwróć uwagę, że pliki cookies służą Twojej wygodzie korzystania ze strony internetowej. Wyłączenie plików cookies może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się strony internetowej w Twojej przeglądarce.

3.5. Jak wyłączyć obsługę plików cookies? W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki oraz zablokować możliwość ich ponownej instalacji. W zależności od wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody na instalacje plików cookies może się różnić. W takiej sytuacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostępną w ramach danej przeglądarki występującej na Twoim urządzeniu elektronicznym.

4. Postanowienia końcowe

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki Prywatności?

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych oraz z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych. Dążąc do zapewnienia jak najlepszego kontaktu w przedmiocie ochrony danych osobowych umożliwiamy kontakt listowny (pocztą) lub kontakt e-mail z wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych:

Stowarzyszenie Klub Sportowy WINNER

Jesionowa 16b

62-052 Chomęcice

kontakt@winner.poznan.pl

Klauzula informacyjna WINNER Olga Dobkowicz

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest WINNER Olga Dobkowicz z siedzibą w Chomęcicach, przy ul. Jesionowej 16B, 62-052 Chomęcice NIP 7871330916 (dalej: „My”, „WINNER” ).

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt z nami jest możliwy pod adresem:

 • adres e-mail: kontakt@winner.poznan.pl, osoba do kontaktu: Olga Dobkowicz

 

Skąd mamy Twoje dane?

Przekazałeś je nam podczas zawierania umowy, zakładania profilu, wypełniania formularza
zgłoszeniowego lub kontaktowego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia usług oraz wykonywania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z systemu WINNER (dalej: „System”);
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem, zapewnienia obsługi Twojego konta oraz rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, e-mail);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • dokonania rezerwacji na obozach/półkoloniach sportowych;
 • przeprowadzenia szkolenia tenisowego i windsurfingowego;
 • organizowania eventów.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Ponadto, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu WINNER, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników;
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych WINNER oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • prowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności Systemu, poprawy działania usług oraz oszacowania głównych potrzeb użytkowników;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy, w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • prawidłowego prowadzenia treningów i szkoleń w ramach oferowanych produktów;
 • prawidłowego prowadzenia rozwoju sportowego z uwzględnieniem warunków fizycznych i zdrowotnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • przesyłania newslettera, e-mail informacyjnych oraz ofertowych;
 • prezentowania osiągnięć wychowanków WINNER;
 • zaprezentowania na stronie internetowej www.winner.poznan.pl oraz w mediach społecznościowych przynależności do WINNER.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych osobowych?

Wymagamy podania przez Ciebie wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne, abyś mógł zawrzeć z nami umowę i ją wykonywać. W tym celu będziesz zobowiązany do podania następujących danych:

 • w celu rezerwacji miejsca na obozie/półkolonii: imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, obywatelstwo, płeć, adres zamieszkania, wzrost, typ i numer dokumentu tożsamości oraz data jego ważności, w tym dane rodzica/opiekuna prawnego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 • w celu wzięcia udziału w szkoleniu windsurfingowym: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, wzrost, rozmiar stroju,
 • w celu zgłoszenia do szkoły tenisa: imię, nazwisko, data urodzenia, narodowość, płeć, adres zamieszkania, (jeśli posiada adres e-mail, numer telefonu), adres szkoły, poziom zaawansowania, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, jego adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania;
 • w celu organizacji eventów: NIP, nazwa firmy, adres, imię i nazwisko osoby lub osób
  działających w imieniu Klienta, jej nr telefony, adres e-mail.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, jak również świadczyć dla Ciebie usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Twoje uprawnienia wobec WINNER w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zapewniamy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W związku z czym przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych;
  3. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  3. WINNER nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie WINNER są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
  1. zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją oraz
  2. przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu WINNER.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, a także po ich zakończeniu, w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym WINNER zobowiązania jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom z których korzystamy przy ich przetwarzaniu tj. firmy księgowe, informatyczne, doradcze, kancelarie prawne, ubezpieczeniowe;
 • WINNER Krzysztof Dobkowicz, ul. Jesionowa 16b, 62-052 Chomęcice, firma z którą działamy pod wspólnym logo WINNER Szkoła Windsurfingu i Tenisa;
 • partnerom handlowym;
 • podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa;
 • osobom wykonującym dla nas czynności na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (np. trenerzy, instruktorzy, opiekunowie, kierowcy).

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.