RODO

Klauzula informacyjna WINNER

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest SKS WINNER  z siedzibą w Chomęcicach, przy ul. Jesionowej 16B, 62-052 Chomęcice NIP 7871330916 (dalej: „My”, „WINNER” ).

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt z nami jest możliwy pod adresem:

 • adres e-mail: kontakt@winner.poznan.pl, osoba do kontaktu: Olga Dobkowicz

Skąd mamy Twoje dane?

Przekazałeś je nam podczas zawierania umowy, zakładania profilu, wypełniania formularza
zgłoszeniowego lub kontaktowego.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez WINNER?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia usług oraz wykonywania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z systemu WINNER (dalej: „System”);
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem, zapewnienia obsługi Twojego konta oraz rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, e-mail);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • dokonania rezerwacji na obozach/półkoloniach sportowych;
 • przeprowadzenia szkolenia tenisowego i windsurfingowego;
 • organizowania eventów.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Ponadto, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu WINNER, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników;
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych WINNER oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • prowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności Systemu, poprawy działania usług oraz oszacowania głównych potrzeb użytkowników;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy, w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • prawidłowego prowadzenia treningów i szkoleń w ramach oferowanych produktów;
 • prawidłowego prowadzenia rozwoju sportowego z uwzględnieniem warunków fizycznych i zdrowotnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • przesyłania newslettera, e-mail informacyjnych oraz ofertowych;
 • prezentowania osiągnięć wychowanków WINNER;
 • zaprezentowania na stronie internetowej www.winner.poznan.pl oraz w mediach społecznościowych przynależności do WINNER.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych osobowych?
Wymagamy podania przez Ciebie wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne, abyś mógł zawrzeć z nami umowę i ją wykonywać. W tym celu będziesz zobowiązany do podania następujących danych:

 • w celu rezerwacji miejsca na obozie/półkolonii: imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, obywatelstwo, płeć, adres zamieszkania, wzrost, typ i numer dokumentu tożsamości oraz data jego ważności, w tym dane rodzica/opiekuna prawnego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 • w celu wzięcia udziału w szkoleniu windsurfingowym: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, wzrost, rozmiar stroju;
 • w celu zgłoszenia do szkoły tenisa: imię, nazwisko, data urodzenia, narodowość, płeć, adres zamieszkania, (jeśli posiada adres e-mail, numer telefonu), adres szkoły, poziom zaawansowania, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, jego adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania;
 • W celu organizacji eventów: NIP, nazwa firmy, adres, imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej nr telefony, adres e-mail;

Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą
umowy, jak również świadczyć dla Ciebie usług.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Twoje uprawnienia wobec WINNER w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W związku z czym przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych;
  3. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów praw;
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  3. WINNER nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie WINNER są
   nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
  1. zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją oraz
  2. przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu WINNER.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, a także po ich zakończeniu, w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym WINNER zobowiązania jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom z których korzystamy przy ich przetwarzaniu tj. firmy księgowe, informatyczne, doradcze, kancelarie prawne, ubezpieczeniowe;
 • WINNER Krzysztof Dobkowicz, ul. Jesionowa 16b, 62-052 Chomęcice, firma z którą działamy pod wspólnym logo WINNER Szkoła Windsurfingu i Tenisa;
 • partnerom handlowym;
 • podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa;
 • osobom wykonującym dla nas czynności na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (np. trenerzy, instruktorzy, opiekunowie, kierowcy);

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.